Privacyverklaring


Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie, gevestigd aan de Markt 31a 5521 AK Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.raymondbitter.nl
Markt 31a 5521 AK Eersel 06.

Raymond Bitter is de Functionaris Gegevensbescherming van Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie. Hij is te bereiken via info@raymondbitter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam
 - Geboortedatum
 - Adresgegevens
 - Zorgverzekeraarspolisnummer
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres
 - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het     contactformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch
 - informatie die je geeft tijdens een consult

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Om behandelingen ( diensten) te kunnen leveren
 - Het afhandelen van jouw betaling
 - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie, geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie) tussen zit. Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen waar wel iets is geautomatiseerd: V.I.G Adminisratie voor de automatische verwerking van de clienten administratie facturering en de financiele administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie bewaart de persoonsdossiers na een consult volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (wettelijke regeling).

Delen van persoonsgegevens met derden

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kunnen gegevens wel worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, overleg met andere behandelaars

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@raymondbitter.nl. Ook als je wilt dat er overleg is tussen Raymond Bitter en een andere behandelaar van je kan dit op dit adres worden aangevraagd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Raymond Bitter Natuurgeneeskundige therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0497-536161 of via info@raymondbitter.nl